Zásady zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání ve společnosti FONTANA WATERCOOLERS s.r.o.

Kdo je správcem osobních údajů?

Společnost FONTANA WATERCOOLERS s.r.o., se sídlem Klokotská 693/9, Libuš, 142 00 Praha 4, IČ: 25088289, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 48534 („Správce“), vydává zásady zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jako „GDPR“). Správce je současně zpracovatelem Vašich osobních údajů. Výjimečně Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány v rámci osob a subjektů spolupracujících se Správcem.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Jako uchazeče o zaměstnání Vás informujeme, že v rámci výběrového řízení za účelem výběru vhodného kandidáta a sjednání pracovní smlouvy na poptávanou pracovní pozici příp. dohody o provedení práce nebo pracovní činnosti můžeme v nezbytném rozsahu zpracovávat Vaše osobní údaje:

  • Identifikační a adresní údaje: titul, jméno, příjmení, adresa, datum narození, státní příslušnost;
  • Kontaktní údaje: e-mail, telefonní číslo, korespondenční adresa;
  • Profesní údaje: předchozí zaměstnavatelé, zkušenosti a pracovní pozice, dosažené vzdělání, certifikáty, diplomy a osvědčení, osobní charakteristiky, další údaje obsažené v životopisu a získané při pracovním pohovoru;
  • Podobizna: veškeré os. údaje zjistitelné ze zachycené podobizny na fotografii,

Účastí ve výběrovém řízení poskytujete Správci své osobní údaje uvedené ve Vašem životopise a navazujících dokumentech (např. motivační dopis). Jako Správce si dáváme záležet, abychom zpracovávali aktuální a přesné údaje. Získané osobní údaje budeme zpracovávat pouze v rozsahu nezbytném pro účely výběrového řízení zahrnující především vzájemná jednání a vyhodnocení Vaší nabídky před případným uzavřením pracovněprávního vztahu, a to po dobu výběrového řízení, která zpravidla nepřesáhne 6 měsíců. Získané osobní údaje budou z naší strany dostatečně technicky a organizačně zabezpečeny. Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho vědomí předány jinému správci, ani zpracovateli, vyjma výslovně uvedených. Ubezpečujeme Vás, že vždy řádně posuzujeme, zda určité zpracování je nezbytné, a zda nepřiměřeně nezasahuje do Vašich práv a svobod.

Na závěr bychom Vás rádi informovali, že máte právo kdykoliv se u naší společnosti dovolávat práva na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu, výmaz a omezení jejich zpracování a máte právo vznést u naší společnosti námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost osobních údajů. V případě dotazů, nejasností či stížností máte současně právo obrátit se na dozorový úřad pro oblast ochrany osobních údajů, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlící na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).

Máte dotaz?

Kontaktním místem Správce v případě jakýchkoli nejasností je e-mail: gdpr@fontana.cz