Ano, lze. Čtěte stanovisko Ministerstva Financí ČR:

V § 28 odst. 1 nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení“) je stanoveno, že objekty určené pro pracovní činnost musí být zásobeny pitnou vodou v množství postačující pro krytí potřeby pití zaměstnanců a zajištění první pomoci. Proto jakákoliv forma zajištění pitné vody na pracovištích, tj. včetně nákupu balené pitné vody v PET láhvích nebo různých barelech představuje naplnění základních povinností zaměstnavatele a náklady na pořízení pitné vody jsou daňově uznatelné. Definice pitné vody navazuje na ustanovení § 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého je pitnou vodou veškerá voda v původním stavu nebo po úpravě, která je určena k pití, vaření, k přípravě jídel a nápojů, voda používaná v potravinářství, voda, která je určena k péči o tělo, k čištění předmětů, které svým určením přicházejí do styku s potravinami nebo lidským tělem, a k dalším účelům lidské spotřeby, a to bez ohledu na její původ, skupenství a způsob jejího dodávání. Poznamenáváme, že tento režim se týká pitné vody spotřebované zaměstnanci na pracovišti a že spotřeba pitné vody by měla odpovídat doporučenému množství pitných režimů.

Jedná se o výňatek z jednání mezi Komorou daňových poradců a Ministerstva Financí ČR z 5.dubna 2007.

Na základě našich zkušeností pro doplnění uvádíme:

  • Podmínku nesplňuje perlivá voda.
  • Některé finanční úřady neuznávají vodu v 1,5l PET lahvích jako nákladovou položku z toho důvodu, že si ji mohou zaměstnanci nosit domů.
  • Proti vodě v barelech výhrady nemají.